Veelgestelde vragen

Naar de eerste klas Op- en doorstroom Huiswerk Ouders en Trevianum Adviezen basisschool Stromen

Naar de eerste klas

Zie je de mentor iedere dag?
Je ziet je mentor heel vaak, maar misschien niet elke dag. De mentor verzorgt naast een bepaalde vakles ook het mentoruur. Op de havo en het atheneum verzorgt de mentor ook nog het vt-uur. Tot aan de kerstvakantie is het vt-uur een extra mentoruur per week. Na de kerstvakantie wordt dit uur gebruikt voor vaardigheidstraining Nederlands, Engels en wiskunde.

Wanneer beginnen we met school en wanneer eindigt deze?
Het eerste lesuur begint om 08.35 uur. Op de eerste klas heb je dagen met zes of maximaal zeven uur. Je laatste lesuur eindigt dan om 14.25 of 15.15 uur.

Hoe lang duurt een les?
Een les op Trevianum duurt 50 minuten.

Hoe verlopen de pauzes?
Op Trevianum zijn er twee overblijfruimten voor leerlingen: de aula voor onderbouwleerlingen en het forum voor bovenbouwleerlingen. Leerlingen van de eerste klassen hebben pauze samen met leerlingen van havo-2. Atheneum-2 en gymnasium-2 hebben pauze samen met alle derde klassen. Zo houden we het overzichtelijk én dit zorgt voor meer rust tijdens de pauzes. De pauzes mogen leerlingen van de onderbouw ook op het schoolplein doorbrengen. Ze mogen echter het schoolplein niet verlaten.

Wat is een rt-uur en wat een vt-uur?
Op de havo hebben leerlingen naast een mentoruur per week ook een vt-uur per week. In dit uur staan de vakken Nederlands, Engels en wiskunde centraal. Leerlingen die met deze vakken moeite hebben, krijgen in kleinere groepjes een extra les in deze vakken. Leerlingen die hierin goed zijn, krijgen verdieping in andere vakken of vaardigheden.
Op het atheneum hebben leerlingen naast het mentoruur en het vt-uur ook nog een rt-uur per week. Op het gymnasium hebben leerlingen naast een mentoruur per week ook nog wekelijks een uur KCV en Challenge. 

Is het brugklaskamp verplicht?
Ja. Trevianum vindt het heel belangrijk dat leerlingen hun draai vinden. Kennismaking met de mentor en de klas hoort daarbij. Het brugklaskamp heeft hierin een grote bijdrage.

Hoeveel klassen zijn er eigenlijk in de brugklas per schooltype?
Op havo zijn er dit schooljaar zes klassen, op atheneum zes en op gymnasium drie. Dit verschilt ieder jaar weer en heeft te maken met het aantal aanmeldingen per schooltype. Ons streven is de klassen niet groter te maken dan 28 leerlingen.

Ga je na de eerste klas weer over met de hele klas naar het tweede leerjaar? 
Dat hangt ervan af. We werken komend jaar met een tweejarige brugklas. Een klas krijgt mogelijk in de loop van die twee jaren een andere samenstelling als het beter is voor een leerling om van klas of laag te wisselen vanuit haar/zijn ontwikkelingsperspectief. Daarnaast is het op havo, atheneum en gymnasium zo dat je in de tweede klas een andere mentor krijgt.
Een andere reden voor het wisselen van klassen is het aanbieden van Cambridge Engels vanaf de tweede klas op havo en atheneum. Leerlingen die hiervoor kiezen, worden in een aparte klas geplaatst.

Hoe gaan jullie om met hoogbegaafde kinderen?
Op het gymnasium zijn er talentcoaches die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Mocht uw kind de begeleiding van één van deze begeleiders nodig hebben, dan kan dat.
Heeft u specifieke en/of persoonlijke vragen over de zorg, zoals vragen over hoogbegaafdheid, dan kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator Annelies Haanebrink. We willen per kind individueel kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe we uw kind de beste begeleiding kunnen bieden.

Welke zelfstandigheid wordt er van de kinderen verwacht tijdens de lessen, of is er veelal frontaal les?
Tijdens de lessen worden leerlingen vaak klassikaal geïnstrueerd. Er wordt daarnaast ook veel gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces wordt dan wel verwacht.

Zijn er bij atheneum en/of gymnasium meer lesuren dan bij havo?
De verschillen zijn klein. In de eerste klas telt de havo per week 31 lesuren, op atheneum en gymnasium zijn er dat 32. Lessentabellen vindt u bij elk schooltype op onze site ‘naartrevianum’. Klik hier.

Wat is het verschil in inhoudelijk niveau tussen havo en atheneum? Zelfde vakken, hoger niveau?
Havo bereidt leerlingen voor op een hbo-opleiding en duurt vijf jaar. Atheneum bereidt leerlingen voor op een wetenschappelijke studie en duurt zes jaar. Op het atheneum wordt er meer zelfstandigheid van de leerling verwacht. De snelheid waarop de stof op het atheneum wordt aangeboden ligt ook hoger.

Is er een plan met betrekking tot eventuele corona-achterstanden, omdat de nieuwe instromers in groep 6 en groep 7 veel thuisonderwijs hebben gehad?
Het is moeilijk om te spreken over achterstanden. In gesprekken met de basisschool wordt er per leerling gekeken wat haar/zijn leerontwikkeling is. Als we dan een totaalplaatje hebben, gaan we kijken welke accenten we in het programma van de eerste klas moeten aanbrengen. Klik hier voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld in een klas?
Op Trevianum is het maximaal aantal leerlingen per klas 28. Het gemiddeld aantal leerlingen is per schooltype en laag verschillend.

Hebben jullie een pestbeleid?
Ja, we werken met een Pestpreventieprotocol. In mentorlessen en projectweken wordt er geregeld aandacht besteed aan pestproblematiek. We hebben in de eerste klas bijvoorbeeld het project ‘Veilig in de groep’, waarin pestproblematiek veelvuldig aan bod komt.

Moet je de boeken aanschaffen of worden deze ter beschikking gesteld?
De meeste boeken zijn gratis. Een enkel boek dient men zelf aan te schaffen. Denk aan woordenboeken of examenbundels.

Hoe kom je aan de boeken?
De boeken worden voor het begin van het schooljaar thuis gestuurd.

Er zou een mogelijkheid zijn om sporten te combineren met school. Hoe werkt dit?
Trevianum is een Topsport talentschool. Als uw kind wordt aangemerkt als topsporttalent door de sportbond kan uw kind school en sport combineren. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om sport te combineren met school in het Talentherkenningsprogramma.
Begin 2022 is er een voorlichting over Talentherkenningsprogramma’s en Topsport talentschool. Inschrijven kan via deze link.
Meer informatie vindt u op onze website. U kunt ook altijd contact opnemen met de Topsport Talentafdeling van school. De contactinformatie vindt u hier.

Hebben scholieren een eigen laptop nodig?
Nee, op school werken we over het algemeen uit boeken. Wel zijn er voor bepaalde lessen, maar ook na schooltijd, laptops voor leerlingen beschikbaar op school in de studiecentra. In tijden van thuisonderwijs is een eigen laptop wel handig, maar er zijn ook mogelijkheden om te werken zonder eigen laptop.

Hoe is bijles bij jullie geregeld?
We kennen op school verschillende mogelijkheden. Leerlingen kunnen zich gedurende het schooljaar opgeven voor een tutor. Een leerling uit een hoger leerjaar kan tegen een goedkoop tarief een aantal individuele bijlessen verzorgen. Daarnaast kunnen leerlingen met een leervraag zich ook inschrijven voor OL-lessen, de zogenaamde ondersteuningslessen. Vakdocenten staan dan op bepaalde momenten klaar om de leervragen van de leerlingen te beantwoorden. Dit is gratis.

Zijn er plannen om tweetalig onderwijs aan te bieden?
Nee. Wel bieden we Cambridge Engels aan. Leerlingen, die goed zijn in Engels en verdieping Engels willen kunnen op deze manier een internationaal erkend certificaat halen. Bij tweetalig onderwijs krijg je géén internationaal erkend certificaat, bij Cambridge Engels, dat wij aanbieden, gebeurt dat wel.

Op- en doorstroom op Trevianum

Hoe verloopt het voortijdig doorstromen tussen gymnasium en atheneum?
Gedurende een schooljaar is doorstromen naar een ander schooltype niet mogelijk. De mogelijkheden om door te stromen naar een ander schooltype worden gedurende het schooljaar in oudergesprekken besproken. Aan het einde van een schooljaar wordt op basis van de rapportvergadering samen met ouders de juiste keuze gemaakt. Na de tweede klas is doorstromen naar het gymnasium ingewikkeld in verband met achterstanden bij Latijn en Grieks. Na de eerste klas is dit geen probleem, ook al werken we komend jaar met een tweejarige brugklas.

Kun je ook starten op de havo en in het tweede jaar doorstromen naar atheneum?
We werken komend jaar met een tweejarige brugklas. Het ontwikkelingsperspectief van een leerling kan met zich meebrengen dat een leerling doorstroomt naar atheneum-2. De rapportvergadering zal daar aan het einde van het schooljaar een advies over geven.

Zijn er nog voorwaarden wat betreft punten als je wilt overstappen van havo naar atheneum?
Je kunt alleen opstromen naar atheneum als je goede cijfers haalt en de rapportvergadering daarover positief oordeelt. Natuurlijk worden alle behaalde cijfers daarin meegenomen. De cijfers bij de kernvakken zijn daarbij vaak doorslaggevend. Deze vakken (Nederlands, Engels en wiskunde) zijn op het atheneum tot en met het eindexamen verplicht. Ook wordt er gekeken naar werkhouding, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid.

Huiswerk

Hoeveel uren huiswerk per dag heb je op de brugklas?
Gemiddeld studeert een leerling anderhalf tot twee uur per dag.

Huiswerk 1 tot 2 uur in de week of intensiever?
Gemiddeld anderhalf tot twee uur per dag. Dat hangt vaak af van de periode in het jaar. Rond de proefwerkweken is dit vaak meer dan gemiddeld, aan het begin van een schooljaar en na vakanties vaak minder.

Hebben jullie mogelijkheid tot naschoolse huiswerkbegeleiding?
Ja, die mogelijkheid is er. Op de eerste klas werken we samen met een huiswerkinstituut, dat de huiswerkbegeleiding op school aanbiedt.

Is de Plenda (plan-agenda) ook digitaal beschikbaar?
Op Trevianum geven we de voorkeur aan de papieren versie. We vinden (en dat is wetenschappelijk onderbouwd), dat dit de meeste voordelen voor leerlingen oplevert. In een enkel geval stellen we na overleg met ouders/verzorgers de digitale versie voor leerlingen beschikbaar.

Ouders en Trevianum

Hoe doen ouders mee op school?
Mentoren van de eerste klas zijn gewend veel contact te hebben met ouders. De ouders zijn immers degenen die de leerlingen vanuit thuis begeleiden. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders binnen school. Elk jaar biedt school een cursus aan om deze begeleiding voor ouders makkelijker te maken. Deze cursus heet ‘Coach van de huiswerkmaker’. Verder kunnen ouders en verzorgers bij interesse deelnemen aan de klankbordgroep en/of de medezeggenschapsraad van de betreffende school.

Hoe begeleiden wij als ouders ons kind bij het aangaan van in plaats van het uit de weg gaan van uitdagingen?
De cursus ‘Coach van de huiswerkmaker’ geeft tips en trucks om uw kind te stimuleren door te zetten in plaats van op te geven.

Adviezen basisschool

Advies en corona
Door corona is het voor basisscholen dit jaar wellicht moeilijker om het schooladvies te geven aan leerlingen in groep 8. Leerlingen hebben een onrustig einde van groep 6 achter de rug en ook het onderwijs in groep 7 kende absoluut geen normaal verloop. Bij sommige leerlingen is daardoor mogelijk sprake van leerachterstanden.
De groep-achters moeten dit jaar, net als andere jaren, de beste kansen krijgen om onderwijs te volgen dat past bij hun ontwikkelingsmogelijkheden. Dat vraagt van ons, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, dat we deze leerlingen kansen geven, kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen. Dat kansrijk plaatsen willen wij zeker doen, en met de meester of juf van groep 8  bespreken we in de warmeoverdrachtsgesprekken wat mogelijke aandachtspunten in leerontwikkeling zijn.

Met welk advies wordt mijn zoon/dochter toegelaten?
Op de havo wordt uw kind toegelaten met het advies ‘havo’. Ook met de combinatieadviezen ‘vmbo-tl/havo’ of ‘havo/vwo’ wordt uw kind toegelaten tot de havo. Op het atheneum worden leerlingen toegelaten met een gemengd advies ‘havo/vwo’ of een vwo-advies. Leerlingen met een vwo-advies worden ook aangenomen op het gymnasium.

Als je vmbo/havo-advies krijgt, waarop bepalen jullie dan of het kind wel/niet geschikt is?
Met een vmbo/havo-advies wordt uw kind aangenomen op de havo. Het eerste leerjaar zal uitwijzen of dit de juiste keuze was. Het is verstandig om een goede afweging te maken over de voordelen en nadelen van de keuze. Dit kunt u altijd met de leerkracht van uw kind bespreken. De coördinatoren van de eerste klas gaan ook graag met u in gesprek om dit te bespreken.

Hebben jullie ook een TL+-klas?
Nee. We hebben wel een goede samenwerking met de TL+-klas op het DaCapo College, zodat een overstap naar havo-2 soepel kan verlopen.

Hoe gaan jullie om met de TL+-klassen in het kader van kansrijk kiezen voor leerlingen?
Het advies van de basisschool is leidend. We vragen basisscholen kansrijk te adviseren. Met het advies ‘vmbo-tl’ kunnen we uw zoon/dochter niet aannemen. Met een ‘vmbo-tl/havo’-advies wel. Als uw kind start in de TL+-klas, zal in gesprekken met het DaCapo College duidelijk worden of men havo haalbaar acht. Indien dit het geval is, zal uw kind na de eerste klas doorstromen naar havo-2 op Trevianum.

Hoe gaan jullie om met de late Cito-toets in april, dus na aanmeldtermijn?
Basisscholen kunnen na de eindtoets het eerder gegeven advies heroverwegen. Ouders en leerlingen kunnen na de Cito-toets de basisschool vragen om een heroverweging om te adviseren voor een hoger niveau. De basisschool zal de heroverweging dan bij de school melden.  

Wij hebben juist de neiging om een lager niveau te kiezen dan geadviseerd wordt, vanwege corona en thuisonderwijs. Is dit verstandig?
Het is belangrijk om goed te kijken naar uw kind en dit met de juf of meester van groep 8 te overleggen. Trevianum vindt het belangrijk dat leerlingen op het juiste niveau zitten en daar uitgedaagd worden. Bij leerlingen die op een te laag niveau zitten slaat verveling toe, op een te hoog niveau ontstaat frustratie. Dit kan in beide gevallen zorgen voor demotivatie. De coördinatoren van de eerste klas gaan hierover ook graag met u in gesprek.

De juf of meester van groep 8 geeft mijn kind een te laag advies. Hoe gaan jullie daarmee om?
Wij mogen niet afwijken van het advies van de basisschool. U kunt wel een heroverweging op de basisschool aanvragen.

Stel, havo is te hoog gegrepen, wat dan?
We gaan komend jaar werken met een tweejarige brugklas. Een kind krijgt de tijd om te wennen op het geadviseerde niveau. Mocht het niet lukken op de havo, dan wordt er in de loop van de (tweejarige) brugklas een individueel plan gemaakt om de overstap naar het vmbo zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Stromen

Hoe is het geregeld met de verschillende stromen?
We bieden op Trevianum de sportstroom, voetbalstroom, muzestroom, artistroom en lifescience aan. Een stroom is niet verplicht. Voor elke stroom is er een voorlichting in maart. Inschrijven kan via deze link. Hier vindt u ook alle data en tijden.

Is er een aparte mentorklas voor kinderen die kiezen voor de muzestroom of zitten ze ook bij kinderen in de klas die niet voor de muzestroom kiezen?
Leerlingen die voor een bepaalde stroom kiezen, komen zo veel mogelijk bij elkaar in de klas. De klassen worden aangevuld met leerlingen die voor een andere stroom kiezen of met leerlingen die geen stroom gekozen hebben.

Jullie hebben verschillende stromen. Zijn daar voorwaarden aan? Wat houden de stromen in?
Leerlingen die voor een stroom kiezen moeten belangstelling hebben voor de stroom die ze kiezen. Meer informatie over de voorwaarden en de inhoud van elke stroom vindt u hier. Heeft uw kind interesse in een stroom? Inschrijven voor een voorlichting kan ook op de site.

Moet je je online inschrijven voor de stromen?
Allereerst moet je je inschrijven voor een voorlichting. Tijdens de voorlichting hoor je, hoe je je kunt aanmelden voor een stroom. Inschrijven voor de voorlichting kan via deze link.

Zijn de infobijeenkomsten voor de stromen voor ouders of voor de leerlingen?
De bijeenkomsten zijn voor zowel ouders/verzorgers als leerlingen.

Kun je op gymnasium ook een stroom kiezen?
Ja, dat kan. Ook op het gymnasium worden de stromen aangeboden.

Kun je ook voor de muziekstroom kiezen als je geen instrument speelt maar wel wil zingen?
Ja, dat kan. Als je maar affiniteit met muziek hebt. Zingen hoort ook bij muziek maken.

Kun je ook twee stromen kiezen of maar één?
Als je een stroom kiest, krijg je een extra lesuur per week. Omdat sommige extra lesuren van verschillende stromen op hetzelfde lesuur vallen, is het niet mogelijk om meer dan één stroom te kiezen. Daarnaast vinden we alle vakken belangrijk. We zouden het zonde vinden als je te veel hooi op je vork neemt.

Als je eerst de muzestroom kiest, en je vindt dat toch niet zo goed bij je passen, kun je dan ook nog door naar artistroom?
Als je een keuze maakt voor een stroom vinden we, dat je het wel een kans moet geven. Gedurende een schooljaar wisselen is daarom niet mogelijk. Je kunt wel vanaf het nieuwe schooljaar van stroom wisselen, mits er in de stroom van jouw keuze nog een plekje vrij is. Leerlingen die met een stroom doorgaan, krijgen voorrang in een nieuw schooljaar op leerlingen die er dan pas voor kiezen.

Kun je na een jaar stoppen met een stroom als het te druk is in combinatie met het huiswerk?
Ja, dat kan. Je bent niet verplicht om een stroom te kiezen of er na een jaar ermee door te gaan.

Bestaat de handbalstroom ook nog? Of kies je dan voor de sportstroom?
Er is nooit een handbalstroom geweest. Er is wel een samenwerking met de handbalacademie. Dat valt onder de Talentherkenningsprogramma’s op school. Ben je een handbaltalent? Kijk dan eens op www.naartrevianum.nl en klik dan op Topsport Talentschool.

Hoeveel uren huiswerk per dag heb je op de brugklas bij de verschillende stromen?
Gemiddeld studeert een leerling anderhalf tot twee uur per dag, ook als je een stroom kiest.

Design Studiomarq • VR Tour Studio VR • Ontwikkeling Schmeits websolutions
© Trevianum scholengroep 2022